TENISISTKI STO£OWE W AKCJI

15 listopada w ¦miglu odby³y siê Mistrzostwa Rejonu Leszczyñskiego w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym. Nasza Szko³ê reprezentowa³y Maria Owsianna, Marta Durkowska i Zuzanna Grzesiñska. Dziewczêta po bardzo zaciêtym i dramatycznym æwieræfinale uleg³y zespo³owi z Czempinia 3:2 i ostatecznie zosta³y sklasyfikowane w przedziale miejsc 5-8. 

 
DLA POLSKI W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEG£O¦CI

Stulecie odzyskania niepodleg³o¶ci to wyj±tkowa data. Szkolna spo³eczno¶æ do godnego i radosnego jej uczczenia przygotowywa³a siê od dawna – od jesieni ubieg³ego roku. Projekt „Niepodleg³o¶æ” jest nadal realizowany, jego uroczyste podsumowanie nast±pi w setn± rocznicê zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego.
9 listopada w naszej Szkole du¿o siê dzia³o. Wszyscy wspólnie za¶piewali¶my na szkolnym boisku hymn pañstwowy, w³±czaj±c siê w ten sposób w ogólnopolsk± akcjê. W niebo uczniowie wypu¶cili dwie¶cie bia³o-czerwonych balonów. Sto symbolizowa³o przesz³o¶æ, któr± w Szkole poznaj± i której szanowania s± uczeni, a kolejne sto, to przysz³o¶æ, któr± bêd± wspó³tworzyæ, wykorzystuj±c zdobyt± wiedzê i wpojone warto¶ci.
Uczniowie klas VIb, VIIIa, 3ga, 3gb i 3gc, by w wyj±tkowy sposób uczciæ 100. rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci, stworzyli wyj±tkowy chór. Pod kierunkiem Pana Dominika Nowackiego przygotowali sze¶æ pie¶ni, które z du¿ym zaanga¿owaniem i piêknie za¶piewali. W próbie generalnej uczestniczyli najstarsi przedszkolacy i uczniowie klas I-V, a starsi wziêli udzia³ w popo³udniowej uroczysto¶ci ¶rodowiskowej. Koncert, dziêki tekstom piosenek oraz przygotowanemu przez Pani± Annê Poprawsk± komentarzowi do przesz³o¶ci i wspó³czesno¶ci Polski, by³ ciekaw± i sk³aniaj±c± do refleksji lekcj± historii i mi³o¶ci do ojczyzny. Na brawa zas³u¿y³ nie tylko chór, ale równie¿ przedszkolak – Jan Trawiñski, który solo za¶piewa³ piosenkê o tym, czym jest niepodleg³o¶æ. Uroczysto¶æ ¶rodowiskow±, w której udzia³ wziêli zaproszeni go¶cie: w³odarze Gminy, byli i nowo wybrani radni, cz³onkowie lokalnych organizacji i stowarzyszeñ, swymi wystêpami u¶wietni³y równie¿ dwa k±kolewskie chóry: „Wrzos” i „Senior”. O konieczno¶ci radosnego ¶wiêtowania i niezapominania o po¶wiêceniu przodków w swoim wyst±pieniu mówi³a Dyrektor Zespo³u Szkó³ – Pani Alina ¯alik. Nie oby³o siê bez wspólnego ¶piewania pie¶ni patriotycznych. Panie Eliza Kosmalska, Ewa £apawa i Donata Szymañska przygotowa³y okoliczno¶ciowe wystawy i wymown± dekoracjê sceny. Uroczysto¶æ prowadzi³a Pani Martyna Sowiñska.
Niezwyk³± pami±tk± uroczystego ¶wiêtowania stulecia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci jest i bêdzie przez d³ugie lata okoliczno¶ciowa tablica, która z inicjatywy Dyrekcji zawis³a przy g³ównym wej¶ciu do Szko³y. 9 listopada zosta³a uroczy¶cie ods³oniêta przez Pani± Dyrektor Alinê ¯alik, Przewodnicz±c± Rady Rodziców – Pani± Annê Szyrmer, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna – Stanis³awa Glapiaka oraz Przewodnicz±cego Rady Miejskiej w Osiecznej – Pana Romana Lewickiego, a po¶wiêcona przez Ksiêdza Proboszcza Ryszarda Kuchtê.
Dope³nieniem oficjalnej, uroczystej czê¶ci by³o nieoficjalne spotkanie uczestników uroczysto¶ci, podczas którego czêstowano okoliczno¶ciowym, niepodleg³o¶ciowym tortem.


 
ENGLISH DAY IN OUR SCHOOL

Od 12 listopada obchodzimy w naszej Szkole Tydzieñ Jêzyka Angielskiego. Realizowanych jest szereg dzia³añ. Odby³ siê I etap Olimpiady Jêzyka Angielskiego „Funny English”, a na mi³o¶ników jêzyka angielskiego czekaj± dodatkowe zadania, których rozwi±zania mo¿na sk³adaæ do odpowiednich skrzynek w holu. 15 listopada klasy I-III Szko³y Podstawowej zaprezentowa³y siê w patio, ¶piewaj±c po angielsku przygotowane piosenki: „Yellow duck Iam calling you”, „Alphabet”, „Every Day I eat some bananas” i „ I can swim”. Zosta³ przeprowadzony quiz, podczas którego trzyosobowe zespo³y- reprezentanci ka¿dej klasy odpowiadali na pytania lub wykonywali zadania tematyczne. Celem spotkania by³o uatrakcyjnienie nauki jêzyka angielskiego oraz zwiêkszenie motywacji uczniów do zg³êbiania jego znajomo¶ci. Bardzo wa¿na by³a znajomo¶æ s³ownictwa i zwrotów dotycz±cych liczebników, kolorów, alfabetu, przedmiotów szkolnych, wyposa¿enia klasy, literowania s³ów, dolegliwo¶ci, udzielania rad, wydawania poleceñ, a wszystko po to, by uczniowie mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtno¶ci lingwistyczne. Program przygotowany przez nauczycielkê jêzyka angielskiego - Pani± Agnieszkê Andrzejewsk±-¦miejczak by³ bardzo bogaty i dostosowany do mo¿liwo¶ci dzieci, a co najwa¿niejsze, anga¿owa³ ca³e klasy. Pani A.¦miejczak w przeprowadzeniu quizu pomog³a Megan Merta z klasy IVb.
W tym dniu ca³a Szko³a ¿y³a jêzykiem angielskim, który przesta³ byæ tylko kolejnym przedmiotem szkolnym, a sta³ siê okazj± do ciekawej i dobrej zabawy. 

 
DZIEÑ S£ODZIAKA W KLASACH I-III

14 listopada w klasach I-III pod patronatem Klubu Wiewiórka obchodzono Dzieñ S³odziaka. Gang S³odziaków bawi i uczy - tych mniejszych i trochê starszych. Bóbr Borys, ry¶ Rysio, sowa Zosia, zaj±c Zuzia, je¿ Jerzyk i lis Lucek zapraszaj± na le¶n± polanê pod starym drzewem. Dzieci bardzo chêtnie przynios³y do Szko³y swoje ulubione maskotki oraz ksi±¿ki pt.,,Gang S³odziaków”. Podczas drugiego ¶niadania uczniowie zjedli swoje ulubione owoce. Po smacznym posi³ku w ka¿dej klasie czytano o przygodach ulubieñców z le¶nej polany. Rado¶ci nie by³o koñca. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

 
MIEJSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

9 listopada w auli I Liceum Ogólnokszta³c±cego w Lesznie odby³y siê przes³uchania pó³fina³owe VI Miejskiego Konkursu Piosenki Angielskiej „BORN TO PERFORM” dla uczniów publicznych szkó³ podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz Miejskiego O¶rodka Kultury w Lesznie. W przes³uchaniach udzia³ wziê³o ponad 90 osób. Nasz± Szko³ê reprezentowa³y: Anna Katarzyñska „You Raise Me Up”, Amelia ¦miejczak „Dear Future Husband”, Nina ¯alik „If I Ain’t Got You’. Wokalistki zaprezentowa³y siê bardzo ³adnie i zakwalifikowa³y siê do fina³u Konkursu. Przes³uchania fina³owe odbêd± siê 23 listopada w sali Miejskiego O¶rodka Kultury w Lesznie. Piêknie gratulujemy i ¿yczymy ponownie udanego wystêpu podczas koncertu fina³owego. Trzymamy mocno kciuki!  Uczniów przygotowali Pani Justyna Jagielska oraz Pan Dominik Nowacki.    

 
 
Zobacz te¿…
««  start « poprz. 1 214-592-2440 3 4 5 7149349640 7 3047251804 4162169086 6178016193 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 55 z 1598